Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Voor dienstverlening door Gestaltpraktijk Joke Plaatsman

Artikel 1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
Opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft en betaald
Opdrachtnemer : Gestaltpraktijk Joke Plaatsman
Client : degene die als zorgvrager of zorgontvanger bij de zorgverlener therapeutische sessies/consulten volgt.
Zorgverlener : Gestaltpraktijk/therapeut Joke Plaatsman

1.2 Mocht er onduidelijkheid bestaan omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.
1.4 Gestaltpraktijk Joke Plaatsman wordt hierna genoemd als GJP.
1.5 De Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten wordt hierna genoemd als NBGT.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3. Oriënterend gesprek, hulpvraag/opdracht en plan van aanpak individueel therapie- of coachingstraject
3.1. Voorafgaand aan het volgen van een therapie- of coachingstraject wordt met de cliënt en/of opdrachtgever een oriënterend, informatief of intakegesprek gehouden.
3.2 In overleg wordt een hulpvraag/coachingsdoel of opdracht geformuleerd en worden afspraken gemaakt over aantal sessies, duur van het traject, plan van aanpak en evaluatie.
3.3. De cliënt blijft gedurende en na het traject verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen.
3.4 De cliënt is te allen tijde gerechtigd het volgen van een sessie of therapietraject te staken.

Artikel 4. Groepsactiviteiten, trainingen en workshops
4.1 Specifiek geldende voorwaarden voor groepen anders dan vermeldt in deze algemene voorwaarden, worden bij het aanbod van groepsactiviteiten, trainingen en workshops vermeld.

Artikel 5. Annuleren 
Betreffende individueel consult:
5.1. De cliënt/opdrachtgever kan telefonisch of schriftelijk een individuele afspraak annuleren.
5.2 Annuleren van een individuele afspraak van 1 uur dient uiterlijk 24 uur voor het geplande consult bekend te zijn bij de zorgverlener/opdrachtnemer.
5.3 Annuleren van een individuele afspraak/consult/activiteit van 1,5 of meer uren dient uiterlijk 48 uur voor het geplande tijdstip bekend te zijn.
5.3 Niet tijdig geannuleerde consulten/activiteiten worden volledig bij de cliënt in rekening gebracht.

Betreffende individuele inschrijving voor workshop, trainingen en groepsactiviteiten:
5.4 Je bent pas ingeschreven voor de workshop, training of groepsactiviteit als je betaald hebt.
5.5 Mocht een workshop/activiteit door onverwachtse redenen niet doorgaan dan krijg je je geld terug.
5.6 Kun je niet komen, dan kun je je afmelden door het sturen van een mail naar info@jokeplaatsman.nl
– Bij annuleren tot 3 weken voor aanvang krijg je 80% van het bedrag terug
– Bij annuleren tot een week van te voren krijg je 50% van het bedrag terug
– Bij annuleren een week (of korter) voor de activiteit wordt er geen restitutie gegeven.

Betreffende geoffreerde opdrachten (coaching en training) voor externe opdrachtgevers:
5.7 De kosten worden bij annulering na goedkeuren van de offerte volledig bij de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen
6.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is ingesteld.
6.2 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7. Intellectueel Eigendom
7.1 Opdrachtnemer/Zorgverlener is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door opdrachtnemer vervaardigde teksten, opdrachten en andere materialen.
7.2 Opdrachtgever/cliënt mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

Artikel 8. Honorarium
8.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
8.2 Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. Behalve bij therapeutische sessies omdat daarvoor geen BTW betaald dient te worden.
8.3 Opdrachtnemer/zorgverlener behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9. Betaling en incasso
9.1 Betaling door opdrachtgever/cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
9.2 Het honorarium van opdrachtnemer wordt periodiek, bij inschrijving of volgens afspraak in rekening gebracht.
9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
9.4 Het eventueel door de cliënt indienen van een klacht bij de zorgverlener dan wel bij de NBGT ontslaat de cliënt niet van betalingsverplichting.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Opdrachtnemer/Zorgverlener is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtgever/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen keuzes, beslissingen en gedrag en voor de gevolgen hiervan.
11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 12 Klachten en geschillen
12.1 De opdrachtnemer/zorgverlener stelt het op prijs als de opdrachtgever/cliënt kenbaar maakt wanneer er ontevredenheid is over de zorgverlener/opdrachtnemer, de therapie, de training of workshop. In eerste instantie zal in een overleg tussen hen getracht worden tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.
12.2 Mocht in het overleg zoals genoemd in artikel 12.1 niet lukken tot een oplossing te komen, dan kan in het geval therapie, de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBGT via het secretariaat van deze vereniging.
12.3 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Mocht de cliënt ook niet met de NBGT tot een oplossing komen, dan kan een cliënt een beroep doen op de rechter.
12.4 De cliënt en de zorgverlener zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Registratie gegevens
13.1 Vanaf het informatie-/intakegesprek worden gegevens van de cliënt/opdrachtgever vastgelegd. Deze gegevens worden eventueel tijdens en na sessie of therapietraject door de zorgverlener verder aangevuld en verzameld in een cliëntdossier. Cliëntdossiers worden (be)veiligd en afgesloten opgeborgen en bewaard.
13.2 De cliënt/opdrachtgever dient eventuele wijzigingen in zijn of haar persoonsgegevens direct door te geven aan de zorgverlener/opdrachtnemer.
13.3 De cliënt heeft het recht zijn of haar eigen cliëntdossier in te zien. Eventuele aanvullingen, wijzigingen of verwijderingen van gegevens kunnen i.o.m. de zorgverlener worden uitgevoerd.
13.4 De gegevens uit het cliëntdossier mogen door de zorgverlener niet aan derden worden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
13.5 Gegevens van cliënten en uit cliëntdossiers bekend bij de zorgverlener, vallen onder de bescherming van het beroepsgeheim van de zorgverlener, tenzij vanuit rechtswege anders wordt uitgesproken.
13.6 Gestaltpraktijk Joke Plaatsman behandelt alle persoonlijke gegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Joke Plaatsman
www.jokeplaatsman.nl
© 2018